สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำระบบภูมิสารสนเทศสถิติ (SGIS : Statistical Geographic Information System) ขึ้น เพื่อนำเสนอข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่ (Spatial Statistics)ในลักษณะของแผนที่ (Thematic Maps)โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS : Geographic Information System) ซึ่งจะแสดงให้เห็นภาพการกระจายตัว การกระจุกตัวของสารสนเทศสถิติที่สนใจ และการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ ในเชิงพื้นที่ ได้ชัดเจน และเข้าใจง่าย มากกว่าการพิจารณาดูจากตารางสถิติ จึงใช้ประโยชน์ช่วยในการวางแผน กำหนดนโยบาย การติดตามประเมินผลโครงการ การจัดสรรงบประมาณ ในระดับท้องถิ่น ตลอดจน การบริหารจัดการเชิงพื้นที่
        ผู้ใช้งานระบบสามารถสืบค้นว่ามีสารสนเทศอะไรในพื้นที่ มากที่สุด น้อยที่สุด หรือที่สนใจอยู่ที่ไหน เช่น จังหวัดหรืออำเภอใดมีคนจนมากที่สุด หรือมีการปลูกมันสำปะหลังที่อำเภอใดบ้างในประเทศไทย เป็นต้น

        นอกจากนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ให้บริการภูมิสารสนเทศสถิติเป็นแบบ Web Map Services โดยใช้มาตรฐานของ OGC : Open Geospatial Consortium จึงสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลแผนที่ระหว่างหน่วยงานได้

รายชื่อผู้ติดต่อ
นางสาวรวมพร ศิริรัตน์ตระกูล    โทร 02-1417410   แฟกซ์ 02-1438118
นางสาวจิตฐิโมกฬ์ จิรธนาเกษมศานติ์    โทร 02-1417412
นางสาวปวีณา อินนุพัฒน์    โทร 02-1417411
นายวรวุฒิ ไพศาลภูมิเศรษฐ์    โทร 02-1417412
นายนพพร ศรีธรรม    โทร 02-1417412

 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
x

e-BookClick on X (right-top) or Click Out from the popup to close the popup!สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 กลุ่มภูมิสารสนเทศสถิติ
ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคาร B ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
บริการข้อมูล : services@nso.go.th ข้อเสนอแนะ : webmaster@nso.go.th