กรุณาเลือกระดับแผนที่การแสดงข้อมูลก่อน
 
เธชเธธเธ‚เธ เธฒเธž ระดับจังหวัด
ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่ ปี 2550 (ระดับจังหวัด)
Center Zoom In Zoom Out Zoom Box Zoom To Fit Info
Tool
101ฐ29.271' E:13ฐ1.849' N 1:13000000
Layers Arrow
ชื่อจังหวัด

กรุณาเลือกเพียงดัชนีเดียว
ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่
อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่
จำนวนมวนบุหรี่ที่สูบต่อวันต่อคน
ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ดื่มสุรา
อายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่มสุรา
Legend Arrow
Legend

เธชเธธเธ‚เธ เธฒเธž ระดับจังหวัด
ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่ ปี 2550 (ระดับจังหวัด)


ค้นหาแบบมีเงื่อนไข :
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 กลุ่มภูมิสารสนเทศสถิติ
ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคาร B ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
บริการข้อมูล : services@nso.go.th ข้อเสนอแนะ : webmaster@nso.go.th