กรุณาเลือกระดับแผนที่การแสดงข้อมูลก่อน
 
เนเธฃเธ‡เธ‡เธฒเธ™ ระดับจังหวัด
ร้อยละของผู้ทำงานนอกระบบต่อผู้ทำงานทั้งสิ้น ปี 2554 (ระดับจังหวัด)
Center Zoom In Zoom Out Zoom Box Zoom To Fit Info
Tool
101ฐ29.271' E:13ฐ1.849' N 1:13000000
Layers Arrow
ชื่อจังหวัด

กรุณาเลือกเพียงดัชนีเดียว
ร้อยละของผู้ทำงานนอกระบบต่อผู้ทำงานทั้งสิ้น
ร้อยละผู้ทำงานนอกระบบภาคเกษตรกรรมต่อผู้ทำงานทั้งสิ้น
ร้อยละผู้ทำงานนอกระบบภาคบริการต่อผู้ทำงานทั้งสิ้น
ร้อยละผู้ทำงานนอกระบบภาคเกษตรกรรมต่อผู้ทำงานนอกระบบทั้งสิ้น
ร้อยละผู้ทำงานนอกระบบภาคการผลิตต่อผู้ทำงานนอกระบบทั้งสิ้น
ร้อยละผู้ทำงานนอกระบบภาคบริการต่อผู้ทำงานนอกระบบทั้งสิ้น
ร้อยละผู้ทำงานนอกระบบที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลเองต่อผู้ทำงานนอกระบบทั้งสิ้น
ร้อยละผู้ทำงานนอกระบบที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานต่อผู้ทำงานนอกระบบ
ร้อยละผู้ทำงานนอกระบบภาคการผลิตต่อผู้ทำงานทั้งสิ้น
Legend Arrow
Legend

เนเธฃเธ‡เธ‡เธฒเธ™ ระดับจังหวัด
ร้อยละของผู้ทำงานนอกระบบต่อผู้ทำงานทั้งสิ้น ปี 2554 (ระดับจังหวัด)


ค้นหาแบบมีเงื่อนไข :
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 กลุ่มภูมิสารสนเทศสถิติ
ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคาร B ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
บริการข้อมูล : services@nso.go.th ข้อเสนอแนะ : webmaster@nso.go.th