กรุณาเลือกระดับแผนที่การแสดงข้อมูลก่อน
 
เธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธเธฃ ระดับจังหวัด
จำนวนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ปี 2550 (ระดับจังหวัด)
Center Zoom In Zoom Out Zoom Box Zoom To Fit Info
Tool
101ฐ29.271' E:13ฐ1.849' N 1:13000000
Layers Arrow
ชื่อจังหวัด

กรุณาเลือกเพียงดัชนีเดียว
จำนวนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
ร้อยละประชากรสูงอายุ
ประชากรสูงอายุชายต่อหญิง 100 คน
ร้อยละประชากรสูงอายุวัยปลาย
ผู้สูงอายุต่อเด็ก 100 คน
ผู้สูงอายุต่อคนวัยทำงาน 100 คน
ร้อยละผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว
ร้อยละผู้สูงอายุที่อยู่กับหลานตามลำพัง
ร้อยละผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
ร้อยละผู้สูงอายุที่ไม่ทราบสิทธิประโยชน์ของตน
ร้อยละผู้สูงอายุที่ยังมีหนี้
ร้อยละผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อปี
ร้อยละผู้สูงอายุที่ไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้เมื่อมีปัญหาการเงิน
ร้อยละของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
Legend Arrow
Legend

เธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธเธฃ ระดับจังหวัด
จำนวนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ปี 2550 (ระดับจังหวัด)


ค้นหาแบบมีเงื่อนไข :
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 กลุ่มภูมิสารสนเทศสถิติ
ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคาร B ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
บริการข้อมูล : services@nso.go.th ข้อเสนอแนะ : webmaster@nso.go.th